Онлайн-проєкти та продукти в записі

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг Українським центром медіації (далі – «УЦМ», «Виконавець»), тоді Ваше користуванням Сайтом обмежується лише читанням безкоштовної інформації. В іншому разі, врахуйте, що будь-яка з наступних дій:

  • заповнення анкети купівлі онлайн-проєкту/продукту у записі (далі – «Продукт») та натискання кнопки «Підтвердити замовлення»;
  • оплата покупки чи використання онлайн платіжного засобу для оплати;

вчинені разом та/або кожна окремо, підтверджують однозначний, інформований та беззастережний акцепт Вами умов даного договору та прирівнюються до власноручного підпису (відповідно до Закону України «Про електронну комерцію»).

 

1. Загальні положення

1.1. УЦМ пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Замовник», для юридичних осіб Замовником є фізична особа, дані якої вказані при оформленні Замовлення) приєднатися до цього договору про купівлю-продаж товарів (далі – «Договір»).

1.2. Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки УЦС залишає за собою право відмовитись від укладення договору з Замовником, якщо особа не готова виконувати умови користування Продуктами.

 

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання УЦМ Замовнику доступу до придбаних ним Продуктів, якими є онлайн-проєкти/продукти у записі розміщені на Сайті Виконавця https://ukrmediation.com.ua/ua/ .

2.2. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Продуктів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

Ніякі претензії за результативність застосування Замовником, отриманих в результаті прослуховування/перегляду Продуктів знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю несе Замовник.

 

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. УЦМ має право:

3.1.1. Змінювати правила користування Сайтом/Продуктами, а також змінювати зміст цих Сайту/Продуктів.

3.1.2. Обмежити доступ до Сайту/Продуктів у разі порушення Замовником умов цього Договору.

3.2. УЦМ після оплати Продукту зобов'язується надати Замовнику доступ до придбаного матеріалу шляхом надсилання посилання на нього на електронну пошту, вказану в анкеті купівлі. Доступ до Продукту надається Замовнику безстроково.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. Отримати доступ до Продуктів після їх оплати.

3.3.2. Користуватися Сайтом/Продуктами виключно з метою та у порядку, передбаченим Договором та що не заборонені законодавством України.

3.4. Замовник зобов'язаний: 

3.4.1. Оплатити і прийняти Продукт на умовах, визначених в цій оферті;

3.4.2. Не копіювати будь-яким способом та не поширювати (чи будь-яким чином не відтворювати) матеріали Сайту/Продуктів публічно (в мережі Інтернет або в будь-який інший спосіб) та (або) не передавати доступ до Сайту/Продуктів третім особам, які не є Стороною Договору та(або) придбавати Продукт в складчину (кількома особами);

3.4.3. Утримуватися від дій, що вчиняються з метою обходу навігаційної структури Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту; отримання несанкціонованого доступу до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті; порушення системи безпеки або автентифікації на Сайті або будь-якій мережі, що відноситься до Сайту; зворотного пошуку, відслідковування або спроб відстеження будь-якої інформації про будь-якого іншого користувача сайту;

3.4.4. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту;

3.4.5. Не розповсюджувати будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних чи юридичних осіб; уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України;

3.4.6. Не ображати (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) авторів розміщених на Сайті матеріалів/Продуктів, інших користувачів;

3.4.7. Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються УЦМ (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право;

3.4.8. Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших користувачів Сайту;

3.4.9. Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики Продуктів (спам).

3.5. У випадку порушення Замовником обов'язків, визначених у п. 3.2., УЦМ має право дострокового припинити Договір, повідомивши про це Замовника, та заблокувати доступ Замовника до придбаного Продукту. У такому разі повернення сплачених Замовником коштів за Продукт не здійснюється.

3.6. Якщо Замовник просить перенести доступ до Продукту на іншу електронну пошту, УЦМ блокує всі доступи на поточній електронній пошті та активує доступ на актуальній (яку повідомив Замовник). Договір вважається переукладеним на тих самих умовах.

3.7. У випадку виявлення УЦМ порушень, передбачених п.п. 3.4.2, Замовник зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Продукту. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до придбаного Продукту третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

 

4. Ціна договору та порядок оплати

4.1. Актуальна вартість Продуктів зазначається на Сайті УЦМ.

4.2. Замовник може оплатити Продукт після заповнення анкети купівлі у національній валюті України — гривні, через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом.

 

5. Права інтелектуальної власності

5.1. Права інтелектуальної власності на Сайт, розміщені на Сайті матеріали, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать УЦМ.

5.2. УЦМ також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

5.3. УЦМ надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну і без права надання субліцензії ліцензію на доступ до Сайту/Продуктів та використання розміщених матеріалів.

Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Продуктів або на Сайті, Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

5.4. Використання Продуктів не дає Замовнику права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані матеріали.

 

6. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які Замовник може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цього Договору, а також через несанкціонований доступ до комунікацій іншого Замовника, УЦМ не відшкодовуються.

6.2. УЦМ не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах;

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їхньою роботою;

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Замовник не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

6.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані з: доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання;  матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони;  несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Замовника або інформації.

Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за використання Продуктів протягом останніх трьох місяців.

6.4. У разі порушення Замовником п. 5.3. цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Замовнику доступ до Продуктів та/або Сайту, без повернення сплачених Замовником грошових коштів.

 

7. Форс-мажор

7.1. УЦМ та/або Замовник звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких УЦМ об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи УЦМ та Сайту.

 

8. Припинення договору

8.1. Дія цього Договору припиняється:

8.1.1. За згодою сторін;

8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;

8.1.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п.п. 3.2., 5.3. цього Договору.

8.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

9.Прикінцеві положення

9.1. Сторони усвідомлюють, що Продукти надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України.

Акцептуючи дану Публічну оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

9.2. У разі виникнення спору УЦМ зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передають спір на розгляд суду у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Справжня Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

9.4. УЦМ може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це УЦМ. 

9.5. Приєднуючись до цього Договору Замовник надає УЦМ право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності УЦМ.

9.6. Приєднуючись до цього Договору Замовник висловлює своє прохання до УЦМ здійснювати його обслуговування та надавати відповідний контент (інформацію, лекцію, відео матеріал тощо) мовою оригіналу, що може бути іншою, ніж державна мова.

9.7. Якщо якесь із положень Публічної оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

9.8. Якщо інше не передбачено Публічною офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені чинним законодавством.

 

* Український центр медіації (УЦМ) – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ», або будь-яка інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами використовує комерційне позначення чи торговельну марку «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ».

 

Реквізити: фізична особа-підприємець Єременко Ольга Якимівна, 04073, м.Київ, вул.Захарівська, 3 А кв.29, ІПН 2284913486, тел: +380 (50) 013 18 55, +380 (97) 436 05 77, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Календар подій

Новини

Відеозапис події "Які навички необхідні для успішної карʼєри медіатора в 2024 році?"

05.02.2024
Для всіх, хто хотів, але не зміг бути з нами, відеозапис події з Галиною Єрьоменко. Про…

FRAUENEMPROWERMENT

10.11.2023
Есслінген-на-Неккарі, земля Баден Вюртемберг, Німеччина. Тут завершився 9-місячний проект…

ФРАНКФУРТ: 31ий СВІТОВИЙ ФОРУМ ЦЕНТРІВ МЕДІАЦІЇ

20.07.2023
Запрошувати українців виступити все ще є модною традицією Але хочеться сподіватися, що…

Підпишіться на розсилку

Підписатись

Контактна інформація


Україна, Київ, вул. Волоська 8/5
4 корпус НаУКМА, 4 поверх

+380 (97) 436 05 77 (telegram, viber)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Жодна частина матерiалiв не може бути вiдтворена чи використана iншим способом
у будь-якiй формi без письмової згоди осiб, якi мають авторськi права.
© 2009, Український Центр Медіації
[УЦМ], kmbs