ДОГОВІР

про надання послуг щодо участі в подіях УЦМ

місто Київ

ПРЕАМБУЛА

Фізична особа-підприємець Єрьоменко Галина Вікторівна, зареєстрована та діюча згідно чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Захарівська, 3а, оф. 29, належить до третьої групи платників єдиного податку, за ставкою 5 %, визначається як Виконавець – сторона договору про надання послуг щодо участі в подіях УЦМ (надалі «Договір»).

Цей текст, розміщений в загальному доступі на сайті Українського центру медіації (УЦМ) – ukrmediation.com.ua та всіх його синонімах ukrmediation.com, ukrmediation.top тощо (надалі «сайт УЦМ») в мережі Інтернет є пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір і містить всі істотні умови, необхідні для надання послуг.

У випадку прийняття нижче вказаних умов, фізична особа цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір (акцепт) і з цього моменту вона визначається як сторона Договору – Замовник.

Замовник вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, з моменту натиснення віртуальної кнопки «Зареєструватися» (чи її відповідника у інших мовних версіях сайту) під час реєстрації на подію УЦМ.

Цей Договір є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем у даній стандартній формі, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Цей Договір має юридичну силу, укладений в письмовій формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем і є рівносильним договору в паперовому вигляді. На прохання Замовника, Виконавець також може оформити паперовий примірник цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник на підставі вільного волевиявлення реєструється на участь в обраній ним події Українського центру медіації чим приєднується до умов цього Договору в цілому, а Виконавець зобов’язується здійснити відповідну реєстрацію та надати можливість доступу Виконавцеві до участі в такій події і відповідні інформаційно-консультаційні послуги (надалі – «послуги»).

1.2. Реєстрація на участь в події УЦМ здійснюється особисто Виконавцем на сайті УЦМ, а також за попередньою згодою Виконавця може бути здійснена шляхом надання необхідних даних на електронну/поштову адресу чи безпосередньо Виконавцеві.

1.3. Склад та тематика послуг, що надаються Замовнику Виконавцем визначаються описом відповідної події УЦМ для участі в якій реєструється Замовник. Описи відповідних подій на сайті УЦМ є невід’ємними частинами цього Договору. Не залежно від підвиду/найменування (програма, тренінг, клубна подія, подія он лайн) всі вони є і визначаються як «події УМЦ».

1.4. Послуги надаються на умовах принципу «як є» (‘as is’), який загальноприйнятий у міжнародній практиці. Виконавець вправі змінювати зміст послуг на свій розсуд та/або в залежності від змін зовнішніх обставин, а Замовник погоджується на їх прийняття в тому стані, в якому вони надаються у відповідний час проведення події УЦМ.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Замовник зобов’язується надати дійсні дані підчас реєстрації на участь в події УЦМ, гарантує наявність у нього повноважень на передачу цих даних Виконавцю та відповідає за їх актуальність.

2.2. Виконавець зобов’язується надати послуги щодо події УЦМ на участь в якій зареєструвався Замовник у строк, місці та обсязі, що визначені змістом опису відповідної події на сайту УЦМ.

2.3. У разі зміни визначених раніше строків, місця, обсягу надання послуг Виконавець завчасно (не менш, ніж за 2 дні до події УЦМ) проінформує Замовника про такі зміни через засоби зв’язку вказані Замовником при реєстрації.

2.4. Виконавець вправі на власний розсуд без згоди Замовника залучати третіх осіб до надання послуг, залишаючись відповідальним за такі послуги перед Замовником.

2.5. Замовник зобов’язується особисто прибути у визначене місце проведення події УЦМ та надати можливість ідентифікувати себе Замовнику через вказані при реєстрації дані. За попередньою згодою Виконавця Замовник може передати своє право на участь в події іншій особі, яка також повинна зареєструватись.

2.6. Виконавець на свій розсуд встановлює максимально допустиму кількість зареєстрованих учасників події УЦМ та визначає можливість і доцільність проведення такої події з огляду на кількість зареєстрованих осіб.

2.7. Виконавець з моменту реєстрації Замовника забезпечує можливість доступу йому до участі в події УЦМ і відповідна послуга з цього моменту вже є фактично наданою не залежно від прибуття Замовника в місце і день події.

2.8. Замовник за згодою Виконавця вправі змінити свою участь в події УЦМ, яку він обрав при реєстрації, на іншу аналогічну подію в майбутньому чи іншу заплановану подію УЦМ з відповідним перерахунком оплати.

2.9. Замовник дає згоду і Виконавець може використовувати надані Замовником при реєстрації дані для надання послуг та інформування про інші свої послуги.

3. ВАРТІСТЬ, РОЗРАХУНКИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

3.1. Вартість послуг щодо кожної окремої події УЦМ визначається Виконавцем та зазначається в описі відповідної події на сайті УЦМ в національній валюті України.

3.1.1. В окремих випадках для вартості послуг може визначатись її еквівалент в іноземній валюті з метою пропорційного коригування ціни при коливанні валютного курсу до гривні.

3.1.2. В разі надання послуг за межами України ціна може визначатись в іншій валюті.

3.2. Якщо інше не визначено Виконавцем в описі відповідної події УМЦ, вартість визначається для послуги в цілому і не підлягає поділу на частини. В будь-якому випадку вартість надання Виконавцем доступу до участі події УЦМ не може бути меншою вартості послуги вказаної в описі такої події на сайті УЦМ.

3.3. Вартість послуг може змінюватись та залежати від дати реєстрації. Вартість оплачених послуг не змінюється.

3.4. Усі розрахунки сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі, шляхом проведення авансового платежу он-лайн за допомогою кнопки «оплатити» (чи її відповідника в інших мовних версіях сайту), що стає доступною після завершення реєстрації на подію УЦМ та перенаправляє на сайти платіжних сервісів (як то Portmone.com тощо).

3.5. За згодою сторін оплата може бути здійснена в іншій допустимій законодавством формі.

3.6. Здійснена оплата підлягає поверненню на письмову обґрунтовану вимогу Замовника виключно в разі, якщо Замовник не взяв участь в події УЦМ з вини Виконавця. В усіх інших випадках коли Замовник не зміг взяти участь в події УЦМ, послуги Виконавця вважаються наданими належним чином і оплата поверненню не підлягає.

3.7. Акт прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт) складається Виконавцем у двох примірниках та надається Замовнику для підписання його після завершення відповідної події УЦМ на яку здійснив реєстрацію Замовник.

3.8. Не залежно від фактичної участі в події УЦМ, Замовник зобов’язаний самостійно отримати відповідний Акт до завершення події УЦМ на яку він здійснив реєстрацію.

3.9. Замовник зобов’язаний невідкладно після завершення відповідної події УЦМ підписати отриманий Акт та повернути один його примірник Виконавцеві.

3.10. Сторони дійшли взаємної згоди, що в разі неотримання чи неповернення Замовником підписаного ним примірнику Акту Виконавцю в день завершення відповідної події УЦМ або ненадання обґрунтованої письмової відмови від його підписання, Акт вважається погодженим Замовником шляхом проставляння на ньому в односторонньому порядку Виконавцем відповідної відмітки з посиланням на даний пункт Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання даного Договору відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі сайтів (в т.ч. третіх осіб), невідповідності апаратно-програмного комплексу Замовника для роботи зі сайтами.

4.3. Сторони дійшли взаємної згоди, що розмір збитків, які підлягають відшкодуванню Замовнику та були понесені ним внаслідок порушення Виконавцем Договору визначається у розмірі плати за послуги щодо відповідної події УЦМ і не може перевищувати суми фактично сплаченої Виконавцю Замовником за надання послуг щодо яких відбулось порушення.

4.4. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що ознайомився з усіма відомостями про програму УЦМ і не буде мати будь-яких претензій до Виконавця щодо відсутності додаткових можливостей, не вказаних у відповідному описі.

4.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

4.6. У разі надання Замовником при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Виконавець не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

4.7. Сторони домовились про те, що всі спори, які виникають між ними при виконанні, зміні та розірванні даного Договору будуть вирішуватись шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно чинного в Україні законодавства.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Як протягом строку дії цього Договору, так і після його закінчення, Замовник повинен зберігати конфіденційність стосовно всіх послуг, знань, матеріалів, або іншої інформації відносно тих аспектів діяльності Виконавця, які не є загальновідомими або вважаються Виконавцем конфіденційними. Замовник не повинен використовувати або розголошувати вищезазначену інформацію в будь-якій формі, а також не надавати доступ до такої інформації третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

5.2. Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органів державної влади або рішення суду, при цьому, Сторона, яка розкриває конфіденційну інформацію, зобов‘язана негайно повідомити іншу Сторону про факт отримання вимоги про надання такої інформації.

5.3. Сторона, яка порушує умови Договору щодо розкриття конфіденційної інформації, несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України, а також, зобов‘язана відшкодувати збитки, що були завдані внаслідок розкриття конфіденційної інформації.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 2 (двох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, розірвати цей Договір в односторонньому порядку і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6.4. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого обов’язку за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань по даному Договору протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення цих обставин.

6.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено довідкою відповідного уповноваженого органу (організації).

7. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (приєднання Замовника) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами.

7.2. Внесення будь-яких змін до умов цього Договору здійснюється виключно Виконавцем, шляхом публікації на сайті УЦМ нової редакції Договору, при цьому нові умови надання послуг вступають в дію з моменту розміщення нової редакції Договору або іншого часу, зазначеного на сайті УЦМ. Замовник самостійно і регулярно ознайомлюється з актуальною редакцією Договору. Виконавець вправі додатково поінформувати про внесені заміни Замовника.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою на 4 (чотирьох) сторінках у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

8.2. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.3. Цей Договір засвідчує єдність волі та вільне волевиявлення сторін спрямованих на виникнення двостороннього зобов’язання та замінює всі попередні усні чи письмові домовленості, які існували між Сторонами до укладення цього Договору, якщо вони стосувалися його предмету.

8.4. Сторони підтверджують, що на момент укладання Договору, вони є дієздатними, мають необхідні дозволи та інші документи необхідні для здійснення діяльності передбаченої Договором. Фізичні особи, які уклали цей Договір, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав по укладенню і виконанню Договору.

8.5. Сторони погодили, що у випадку втрати чинності одного із положень Договору, Договір вважається дійсним стосовно всіх інших положень.

8.6. Замовник не має права передавати свої права та обов’язки третій стороні без письмової згоди іншої Виконавця.

8.7. В будь-якому випадку, якщо Договір розривається з ініціативи Замовника менше ніж за два дні до початку події УЦМ, але не з вини Виконавця, сума передоплати поверненню не підлягає.

8.8. Сторони погодились, що персональні дані, які стали відомі сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, можуть включаються до баз персональних даних сторін. Укладаючи цей Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання та виконання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на сайті УЦМ.

Календар подій

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новини

Базові навички медіатора, 2 модуль (грудень 2020 рік)

22.12.2020
"Алгоритм, мистецтво, імпровізація: БНМ2" - такими словами можна охарактеризувати якість…

Дев’ятий щорічний форум суддів і медіація

18.12.2020
На панелі, присвяченій альтернативним методам вирішення спорів, цікаво було зустрітися з…

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ РЕАЛЬНИХ МЕДІАЦІЙ

23.11.2020
Випускники програм з медіації часто цікавляться де можна отримати досвід проведення…

Підпишіться на розсилку

Підписатись

Контактна інформація


Україна, Київ, вул. Волоська 8/5
4 корпус НаУКМА, 4 поверх

Тел.:+38 (044) 490-66-35
Факс:+38 (044) 425-77-81
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Жодна частина матерiалiв не може бути вiдтворена чи використана iншим способом
у будь-якiй формi без письмової згоди осiб, якi мають авторськi права.

© 2009, Український Центр Медіації
[УЦМ], kmbs